Expert training

CINI-Academy-INSPECTEUR traject, conform de CINI-richtlijn

 

Je bent al jaren actief in de technische isolatie, hebt al vele problemen opgelost en je vindt het leveren van kwaliteit een bijdrage aan kosten- en energiebesparing, dan is een volgende stap in je carrière het volgen van de CINI-Academy Inspecteur cursus, conform de CINI richtlijn. Met deze gecertificeerde cursus laat je zien dat jij de isolatiespecialist bent en mag je je officieel “CINI INSPECTEUR” noemen.
 

 

Kosten: 1.660,– Euro, excl. BTW

 

Doelgroep
De isolatie inspectiecursus is bedoeld voor deelnemers die een ruime kennis van alle aspecten van industriële isolatie inspectie willen opdoen waarbij het CINI-handboek als leidend document gebruikt wordt. De training is geschikt voor engineers, eindgebruikers, inspecteurs en contractor’s met voldoende ervaring in de isolatie industrie en een gedegen kennis van het CINI handboek.
Eisen voor deelname

• Ruime kennis van de inhoud van het CINI handboek

• Ruime bewezen ervaring in de isolatie branche voor de industrie ten aanzien van de isolatietheorie, materiaalkennis en kennis van uitvoeringsaspecten en/of

• Een afgeronde CINI knowledge training gecombineerd met voldoende ervaring met isolatieprojecten Deelnemers dienen in het bezit te zijn van de laatste versie van een hard-copy van, of online abonnement op, het CINI handboek

• Deelnemer dienen het volledig cursus bedrag te hebben voldaan om tot de cursus te worden toegelaten.

Deelnemers dienen een verslag te maken waarin ervaring in industriële isolatie uiteengezet wordt en worden uitgenodigd voor een interview/entry test voordat zij worden toegelaten tot de cursus. Deelnemers worden daarbij getoetst op de kennis van het CINI handboek, bekwaamheid om de CINI visie uit te dragen, op integriteit en het vermogen adviezen te geven op basis van de CINI richtlijnen.

Inhoud van de cursus:

• De rol van een CIN-isolatie inspecteur bij nieuwbouw en onderhoudsprojecten

• De rol van een CINI-isolatie inspecteur bij het beoordelen van de kwaliteit van een bestaand isolatiesysteem

• Gebruik van het CINI-handboek bij het uitvoeren van inspecties

• Vertalen van de specificatie naar duidelijke werkinstructies

• Beoordelen van een locatie specifiek onderhouds- en inspectieplan

• Beoordelen van het project kwaliteitsplan

• Beoordelen van project kwaliteitsdocumenten (ITP en QCR)

• Bijhouden en rapporteren van de project kwaliteitsdocumenten

• Inspectiescope en methodieken vóór, tijdens en na uitvoering

• Omgaan met afwijkingen op de specificatie en CINI-richtlijn

• Geven van adviezen op basis van de CINI-richtlijn

• Geven van HSE-adviezen tijdens de werkzaamheden als deze gerelateerd zijn aan het isolatieproject

• Opstellen inspectierapporten

De inspecteurs cursus wordt gegeven in 3 fasen (praktische uitwerking dient nog plaats te vinden.

Fase 1: Entree toets om te bepalen wat de voorkennis is van de deelnemer. Entree toets vervalt als deelnemer het knowledge certificaat dat niet ouder is dan 5 jaar, kan overleggen.

Fase 2: Face-to-face cursus materiaal presenteren en het voorbereiden van een praktijkopdracht. Cursisten meegeven wat de minimale eisen zijn voor de praktijkopdracht.

Fase 3: Praktijkopdracht maken door de deelnemer en de beoordeling daarvan en het maken van een examen met multiple choice- en open vragen. NB. Het examen kan eventueel aan het einde van fase 2 worden gemaakt zodat er maar één contact moment nodig is en fase 1 en 3 online kan plaatsvinden.

Eindtermen

• Na het voltooien van de CINI-inspecteurs training heeft de deelnemer de kennis en het vermogen om zijn rol als inspecteur in een isolatieproject te beschrijven en verduidelijken

• projectdocumenten te beoordelen en het geven van adviezen om deze te verbeteren

• materialen en constructies te beoordelen op basis van inspecties en door de contractor overlegde documenten en certificaten

• een inspectieplan op te stellen of te beoordelen met daarin de scope en methodieken van de inspectie te beschrijven en uit te voeren gedurende de gehele project periode

• het uitgevoerde werk te beoordelen op kwaliteit volgens de CINI-richtlijn

• te reageren op afwijkingen, te adviseren over oplossingen en met dat advies het project tot een goed einde te brengen

• een degelijk inspectierapport te produceren dat voldoet aan de minimale eisen en waarin ook de afwijkingen zijn vastgelegd

Aan het eind van de cursus dien je een inspectiedossier te kunnen voorleggen, welke door de examencommissie wordt beoordeeld op inhoud en presentatie. De beoordeling is bepalend om “CINI-Academy, certified CINI inspector” te worden.

CINI INSPECTEUR certificaat

Bij het succesvol afronden van de cursus ontvangt de deelnemer een inspecteur certificaat (level 1) waarin is vastgelegd dat de deelnemer de capaciteit heeft om de meest voorkomende project- en onderhoudsinspecties uit te voeren voor warme en koude isolatie. Dit certificaat is 3 jaar geldig. De basis inspecteurscursus geeft een certificaat voor warme en koude isolatie. De mogelijkheid bestaat om, na het volgen van een verdiepingstraining, het inspectie certificaat uit te breiden met cryogene-, geluidsisolatie en materialen kennis (level 2 en 3).

De deelnemer zal bij het niet behalen van de eisen die zijn gesteld om gecertificeerd te worden, op de hoogte worden gesteld met een kort rapport waarin de argumenten die de examencommissie als reden voor het niet behalen van het certificaat uiteen worden gezet.

Over het besluit van de examencommissie kan niet worden gecommuniceerd. Bij het niet behalen van het certificaat volgt geen restitutie van het cursus bedrag.

Het is mogelijk om een herkansing aan te vragen bij het niet behalen van de eindtermen. Aan de herkansing zijn kosten verbonden.

Her-certificering

Her-certificering kan plaatsvinden op basis van kennis en ervaring. Het toetsen daarop wordt gebaseerd op een door de inspecteur ingediend verslag waarin ervaring en kennis van de afgelopen 3 jaar in worden weergegeven. Hierbij dienen inspectie- en/of design rapporten (eventueel geanonimiseerd) te worden overlegd, hierbij dienen ook referenties gegeven te worden die door CINI-Academy gecontacteerd kunnen worden om zodoende een consistent beeld van de kwaliteit van de inspecteur te verkrijgen.

• Her-certificeren kan onder de volgende voorwaarden:

• De inspecteur dient toegang te hebben tot de actuele CINI-richtlijn

• De inspecteur dient te kunnen bewijzen dat hij/zij de afgelopen certificatie periode projecten heeft ge-engineered, geïnspecteerd en/of begeleid, volgens de CINI richtlijn.

• De beide hierboven genoemde punten worden door de examencommissie beoordeeld.

• De her-certificering geldt voor 3 jaar.

• Voor her-certificering geldt een bedrag welke door CINI-Academy wordt vastgesteld.

• Er wordt gebruik gemaakt van een vaste examen commissie

Bekijk alle trainingen

Schrijf je nu in!